• <p id="va41p"><del id="va41p"><xmp id="va41p"></xmp></del></p>
    <acronym id="va41p"><strong id="va41p"></strong></acronym>

    <tr id="va41p"></tr>

      C?ng ty TNHH ?i?n t? tild là m?t nhóm phát tri?n, s?n xu?t và bán ph? ki?n truy?n th?ng c?a các c?ng ty s?n xu?t ph? ki?n truy?n th?ng di ??ng tích h?p quy m? l?n. S?n ph?m ?a d?ng hoàn ch?nh, ch?t l??ng ?n ??nh, c?ng su?t cao, tu?i th? cao, th?i gian ch? lau, ??c tính ho?t ??ng an toàn, ?áng tin c?y và ?n ??nh. C?ng ty t?p h?p m?t nhóm các chuyên gia k? thu?t v?i kinh nghi?m phong phú, qu?n ly kinh doanh xu?t s?c và l?i bán hàng, thi?t l?p h? th?ng R &amp; D am thanh, h? th?ng m?ng ti?p th? và h? th?ng d?ch v?, ???c thành l?p trong l?nh v?c l?i th? c?nh tranh. T? vi?c mua nguyên li?u ??n quá trình s?n xu?t ki?m soát ch?t l??ng tuan th? nghiêm ng?t h? th?ng Qu?n Ly Doanh Nghi?p Hi?n ??i is09001, và ?? th?ng qua ch?ng nh?n qu?c t? is09001, Ch?ng nh?n FCC/CE, c?ng ty v? ch?t l??ng s?n ph?m, tuan th? nghiêm ng?t các tiêu chu?n qu?c t?. V?i vi?c kinh doanh c?a c?ng ty ti?p t?c phát tri?n, ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng, c?i thi?n h? th?ng d?ch v? và n? l?c m? r?ng th? tr??ng n??c ngoài, ngày có quy?n l?c ??i v?i c?ng ty thành l?p c?ng ty c?ng ngh? ?i?n t? (HK) v?n phòng H?ng K?ng, chi nhánh Phúc Ki?n Tuy?n Chau, chi nhánh Qu?ng Chau, chi nhánh C?n Minh, Chi nhánh ?ài nguyên S?n Tay, c?ng ty tham quy?n. Ngày ??n m?c hi?u su?t n?ng l??ng cao nh?t (t?c ??) ?? theo d?i b??c ?i c?a nh?ng thay ??i trên th? tr??ng, ?? t?i ?a hóa ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng tùy thu?c vào ni?m tin c?a c?ng ty r?ng nh?ng ngày n?ng l??ng. H? th?ng bán hàng và d?ch v? d?a trên tham quy?n cho vi?c b? trí ??ng b?ng s?ng Chau Giang ??n H?ng K?ng nh? m?t c?a s?, m? c?a th? tr??ng n??c ngoài, và c? g?ng t?o ra m?t c?ng ty th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i.

      97人妻中文字幕一区_国产无码资源在线观看_亚洲精品aⅴ在线观看_无码人妻少妇久久中文字幕